Årsstämma

Årsstämma 2017

Bolagsstämman är aktiebolagets högst beslutande organ. På bolagsstämman är det aktieägarna som fattar besluten enligt de regler som finns i aktiebolagslagen och i bolagsordningen. Kallelse till årsstämman utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman och skall innehålla information om sätt och senaste tidpunkt för anmälan

Årsstämman hölls den 15 juni 2017.

Läs årsredovisningen för 2016 här och kommentarerna till densamma här.

Protokoll från tidigare årsstämmor: