Kallelse till årsstämma i Parans Solar Lighting AB (publ.)

 

Pressmeddelandeinfo

 • Företag: Parans Lighting AB
 • PDF: 676435.pdf
 • Publicerat: 18 May, 2017
 • Dela detta:

Kallelse till årsstämma i Parans Solar Lighting AB (publ.)

Aktieägarna i Parans Solar Lighting AB (publ), org. nr 556628-0649 kallas härmed till Årsstämma
torsdag den 15 juni 2017 kl 14.00 vilken hålls hos Pagoden i Göteborg, plan 1, Gullbergs Strandgata 15.

För att få deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 9 juni 2017, dels senast den
13 juni 2017 anmäla sig till Bolaget under adress:

Parans Solar Lighting AB (publ), Klädpressaregatan 1, 411 05 Göteborg eller per telefon
031-20 15 90 eller per mail: karolina.zrimsek@parans.com

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden uppges.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan.

Den som företräder juridisk person skall förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 9 juni 2017, då sådan införing skall vara verkställd.

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordningen.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om

  a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

 9. Beslut om ändring av Bolagsordning
   
 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om genomförande av nyemission.
 11. Beslut om att införa optionsprogram för bolagets personal
 12. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorer.
 13. Val av styrelse och revisorer.
 14. Fullmakt till bolagets VD.
 15. Ev. övriga frågor.
 16. Stämman avslutas.

Förslag till Årsstämman

Punkt 8 b): Förslag om disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att årets resultat avräknas mot överkursfonden och balanseras i ny räkning enligt förslaget i Årsredovisningen.

Punkt 9: Förslag om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att ändra §6 gällande antalet styrelseledamöter att bestå av minst 4 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 6 suppleanter.

Punkt 10: Förslag till bemyndigande om genomförande av nyemission.

Styrelsen föreslår att bemyndiga styrelsen om att fram till nästa årsstämma vid behov kunna göra en eller flera kontantemissioner, kvittningsemissioner eller apportemissioner med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionsvillkoren bestäms av styrelsen men skall ske på marknadsmässiga villkor.

Punkt 11: Förslag om att införa optionsprogram till bolagets personal

Styrelsen föreslår att ett optionsprogram införs i syfte att skapa ett starkt incitament för personalen att arbeta mot uppsatta mål.

Punkt 12: Förslag till arvoden åt styrelsen och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande erhåller två prisbasbelopp medan övriga oberoende ledamöter erhåller ett prisbasbelopp vardera. Vidare föreslås att ersättning till revisorer utgår enligt löpande räkning.

Punkt 13: Förslag till styrelse samt revisionsbolag

Valberedningen föreslår omval av Harald Angström (ordf.), Isac Wiksten samt Mikael Sjölund.

Valberedningen återkommer så snart som möjligt med förslag på en fjärde styrelseledamot.

KPMG AB föreslås som revisionsbolag med Mikael Ekberg som huvudansvarig revisor.

Punkt 14: Förslag till fullmakt åt bolagets VD

Styrelsen föreslår att bemyndiga VD, eller den person som denne utser, att göra de smärre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Tillhandahållna handlingar

Denna kallelse samt Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.parans.com. Handlingarna skickas också till de aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Handlingar som behandlar punkterna 9 och 10 kommer att offentliggöras på bolagets hemsida minst två veckor innan dagen för stämman.

Göteborg, maj 2017

Parans Solar Lighting AB (publ)

Styrelsen    

  


För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 


Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg.