Beslut om företrädesemission

Styrelsen i Parans Solar Lighting AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 26 maj 2015 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget drygt 14 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Samtliga i styrelsen tecknar minst sin pro rata andel. Därutöver kommer VD Nils Nilsson delta i emissionen.

Pressmeddelandeinfo

  • Företag: Parans Lighting AB
  • PDF: 488301.pdf
  • Publicerat: 14 March, 2016
  • Dela detta:

Beslut om företrädesemission

Den 8 mars lanserade Parans den fjärde generationen solljussystem på EcoBuild-mässan i London. Intresset vid lanseringen var väldigt stort från närvarande deltagare på mässan. Paranssystemet SP4 kan levereras med fiberoptiska kablar upp till ca 100 meter vilket innebär att SP4 kan leverera solljus upp till 30 våningar ner i byggnader samt till rum djupt in i byggnaden och långt från fönster. Det innebär att Paransljuset kan installeras i betydligt större byggnadskomplex än tidigare, så som skyskrapor, tunnelbanestationer och så vidare, vilket ökar användningsområdet väsentligt. Parans lösningar blir intressanta för fler och större projekt.

Google blir först med att installera SP4. Under 2015 har Parans tillsammans med sin partner, Wasco Skylights, i USA installerat SP3:or på Googles kontor i Kalifornien. I lounge och lunchrum kommer solljus in via Paranssystem och Google är positiva till Paransljuset. Den nya fjärde produktgenerationen kommer under våren installeras på Kalifornienkontoret och blir därmed den första installationsplatsen för SP4:an.

För att ha tillräckliga resurser för marknadslanseringen av det nya solljussystemet samt för att bygga en över tiden stabil försäljningsorganisation som själv och via partner kan täcka en stor del av Parans primära marknad har styrelsen beslutat om att genomföra denna nyemission.

Villkor för nyemissionen
- Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som för varje, på avstämningsdagen, innehavd aktie erhåller en teckningsrätt.
- Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie.
- Emissionskursen är 5 SEK per aktie.
- Nyemissionen omfattar maximalt 2 801 761 aktier.

Tidsplan för nyemissionen
- Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 18 mars 2016.
- Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 21 mars 2016.
- Avstämningsdag är 22 mars 2016.
- Teckning med företrädesrätt sker genom betalning från och med 29 mars – 15 april 2016.
- Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
- Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 29 mars – 13 april 2016.
- Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 29 mars 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas att ske i början av maj 2016.

Innan teckningsperioden startar kommer fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på Bolagets hemsida www.parans.com, på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se.

För mer information kontakta gärna:
Nils Nilsson, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0736-264 052, nils.nilsson@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg.

Fler highlights