Styrelsen

Styrelsen ska bestå av 3 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 6 suppleanter.

Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen

Anders
Barne

Styrelseledamot

Gunnar
Benselfelt

Styrelseledamot

Harald
Angström

Ordförande

Isac
Wiksten

Styrelseledamot

Mikael
Sjölund

Styrelseledamot