Valberedning 2018

VAlberedning 2018

Enligt beslut på årstämma den 26 maj 2015 skall valberedningens sammansättning fastställas genom att bolagets, vid utgången av respektive verksamhetsår, tre (3) största aktieägare har rätt att utse en representant var till valberedningen. Om en aktieägare avstår går erbjudandet vidare till den aktieägare som därefter är störst. Styrelseordföranden är sammankallande till valberedningens första sammanträde varefter valberedningen utser dess ordförande.

Valberedningens uppgifter består av följande delar:

 • - Fastställa antalet styrelseledamöter
 • - Föreslå ordförande och ledamöter till bolagets styrelse
 • - Granska erhållen ersättning till styrelseledamöter för föregående år
 • - Föreslå ersättningsnivå till styrelse för kommande år
 • - Utvärdera styrelsearbetet utifrån givna aktieägardirektiven samt också komma med förslag på eventuella revideringar inför kommande år
 • - Om så är aktuellt, utse revisor

 • Valberedningen inför 2018 års årsstämma består av nedanstående ledamöter. För vidare information, synpunkter eller frågor kontakta respektive ledamot.

  • Gunnar Mårtensson (ordförande) representerar Gunnar Mårtensson och Sweda AB
  • Telefon: 08 519 70 906 / E-post: gunnar@giftbees.se

  • Nils Nienhardt representerar Nils Nienhardt
  • Telefon: 073 626 40 52 / E-post: nils.nienhardt@parans.com

  • Isac Wiksten representerar Isac Wiksten och Iopeia AB
  • Telefon: 072 369 39 29 / E-post: isac.wiksten@iopeia.com