Parans företrädesemission vältecknad

2018-12-14 16:55 CET Pressrelease

Företrädesemissionen för Parans Solar Lighting AB är nu genomförd med god teckningsgrad. Emissionen, där befintliga aktieägare hade företräde, tecknades till 88,76% procent och tillför bolaget cirka 18 MSEK före emissionskostnader som uppgår till ca 3 MSEK. Därmed tillförs Parans kapital för att kunna stärka balansräkningen och intensifiera satsningar på befintliga och kommande affärsmöjligheter

- Det känns fantastiskt roligt och tillfredsställande att intresset för bolaget och vår verksamhet har varit så stort. Med beaktande av att det just nu är hård konkurrens om riskkapital är vi stolta över hur väl vi lyckades attrahera både befintliga aktieägare och nya investerare till emissionen. Nu kan vi gå vidare med våra expansionsplaner och fortsätta uppbyggnaden av Parans till ett lönsamt och starkt bolag, säger Ander Koritz, VD på Parans.

Antal units 

Den nu genomförda företrädesmissionen omfattade 11 590 186 units till en teckningskurs om 1,75 SEK per unit. Av totala antalet teckningsanmälningar var 6 792 645 units med stöd av teckningsrätter och 3 494 497 units var utan stöd av teckningsrätter. Då emissionsgarantier uppgick till 6 MSEK, behöver inga garantiåtaganden infrias. Styrelse samt personer i ledande ställning tecknade för totalt cirka 7 MSEK.

Teckningsoptioner
De vidhängande teckningsoptionerna av serie 6 (TO6) har lösenperioden mellan 6 januari 2020 och 7 februari 2020. Lösenpriset är 2 kronor och villkoren är att det krävs två teckningsoptioner för att teckna en aktie.

Tilldelning

Besked om tilldelning för aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske från och med den 17 december 2018. Likvid skall erläggas enligt instruktion på avräkningsnotan.                  

Rådgivare
I samband med erbjudandet har Göteborg Corporate Finance AB varit finansiell rådgivare. Mangold Fondkommission AB har varit bolagets emissionsinstitut.

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2018. 

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com, www.parans.com

Göteborg Corporate Finance AB, Mattias Larsson, telefon: +46 (0) 704 86 20 47

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg. 

Dokument & länkar