Bolagsstyrning

Parans Solar Lighting AB (publ) är listad på Spotlight Stock Market. Bolaget tillämpar den svenska koden för bolagsstyrning med syftet att skapa en sund balans mellan aktieägarna, bolagsstyrelsen och den högsta ledningen.

Styrelsen ska bestå av minst 3 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 6 suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.


Möt styrelsen


Kallelse till årsstämma 2019

Aktieägarna i Parans Solar Lighting AB, org. nr 556628-0649 (”Bolaget” och ”Parans”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 10.00 vilken hålls hos CV Linné restaurang, Frölundagatan 120, 431 44 Mölndal.

För att få deltaga på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 9 maj 2019, dels senast den 9 maj 2019 anmäla sig till Bolaget under adress: Parans Solar Lighting AB (publ), Frölundagatan 118, 431 44 Mölndal, per telefon 031-20 15 90 eller per mail: annette.alfredsson@parans.com.

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden uppges.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan.

Den som företräder juridisk person skall förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 9 maj 2019, då sådan införing skall vara verkställd.

Ta del av hela kallelsen här.

Bolagsstämma och protokoll från tidigare årsstämmor

Bolagsstämman är aktiebolagets högst beslutande organ. På bolagsstämman är det aktieägarna som fattar besluten enligt de regler som finns i aktiebolagslagen och i bolagsordningen. Kallelse till årsstämman utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman och skall innehålla information om sätt och senaste tidpunkt för anmälan.

Nedan kan du ta del av årsstämmoprotokoll för åren 2014-2018.


Bolagsordning


Investor Relations

Parans är noterat på Spotlight Stock Market. Mer information återfinner du på vår IR-sida.