Bolagsstyrning

Parans Solar Lighting AB (publ) är listad på Spotlight Stock Market.

Styrelsen ska bestå av minst 3 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 6 suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.


Möt styrelse och VD


Årsstämma den 30 juni 2021

Ordinarie årsstämma hålls den 30 juni 2021 i Mölndal. Styrelsen föreslår ingen vinstutdelning.

Den fullständiga årsredovisningen går att ta del av HÄR.

Bolagsstämma och protokoll från tidigare årsstämmor

Bolagsstämman är aktiebolagets högst beslutande organ. På bolagsstämman är det aktieägarna som fattar besluten enligt de regler som finns i aktiebolagslagen och i bolagsordningen. Kallelse till årsstämman utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman och skall innehålla information om sätt och senaste tidpunkt för anmälan.

Nedan kan du ta del av årsstämmoprotokoll för åren 2016-2020.


Bolagsordning


Valberedningen

Vid årsstämma den 25 maj 2015 beslutades som princip för valberedningens sammansättning att bolagets, vid utgången av respektive verksamhetsår, tre största aktieägare har rätt att utse en representant var till valberedningen. Om en aktieägare avstår går erbjudandet vidare till den aktieägare som därefter är störst. Styrelseordföranden är sammankallande till valberedningens första sammanträde vartefter valberedningen utser dess ordförande.


Investor Relations

Parans är noterat på Spotlight Stock Market. Mer information återfinner du på vår IR-sida.