Bolagsstyrning

Parans Solar Lighting AB (publ) är listad på Spotlight Stock Market. Bolaget tillämpar den svenska koden för bolagsstyrning med syftet att skapa en sund balans mellan aktieägarna, bolagsstyrelsen och den högsta ledningen.

Styrelsen ska bestå av minst 3 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 6 suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.


Möt styrelsen


Årsstämma

Ordinarie årsstämma hålls den 11 juni 2020, kl 14.00, i Mölndal.

Den fullständiga årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig minst tre veckor innan ordinarie bolagsstämma. Styrelsen föreslår ingen vinstutdelning.

Kallelse och övriga handlingar kommer att skickas ut i enlighet med bolagsordningen.

Bolagsstämma och protokoll från tidigare årsstämmor

Bolagsstämman är aktiebolagets högst beslutande organ. På bolagsstämman är det aktieägarna som fattar besluten enligt de regler som finns i aktiebolagslagen och i bolagsordningen. Kallelse till årsstämman utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman och skall innehålla information om sätt och senaste tidpunkt för anmälan.

Nedan kan du ta del av årsstämmoprotokoll för åren 2014-2019.


Bolagsordning


Investor Relations

Parans är noterat på Spotlight Stock Market. Mer information återfinner du på vår IR-sida.