Investor relations

kr

Parans Solar Lighting (PARA)

Idag: 0.00 %


Nyemission med start den 26 november

Välkommen att teckna dig i nyemission med teckningstid den 26 nov-12 dec 2018. Nedan återfinner du relevanta handlingar.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 26 november – 12 december 2018
Pre-Money värdering: Cirka 40,56 MSEK.
Teckningskurs: 1,75 SEK per unit.
Villkor för emissionen: De som på avstämningsdagen (21 november) är registrerade som aktieägare äger företrädesrätt. Varje två (2) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) unit. Större teckning än vad erhållna teckningsrätter ger till kan inlämnas. Denna teckning är utan företrädesrätt. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO6. Två (2) teckningsoptioner (TO6) ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.
Antal aktier innan emission: 23 180 372 aktier.
Tecknings- och garantiåtaganden: Cirka 64 procent av emissionsbeloppet. Teckningsförbindelser uppgår till cirka 7 MSEK och emissionsgarantier till 6 MSEK.

Ovanstående är ett sammandrag. Fullständiga villkor & anvisningar finns att tillgå i prospektet.


Intervju med Parans VD Anders Koritz

Analyst Group har intervjuat Parans VD. Hör Anders berätta om bolaget!

Presentationer

Parans VD Anders Koritz höll en presentation på Stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november 2018. Tidigare under hösten har han också presenterat på bland annat Aktiedagen i Göteborg den 24 september och på Teknikdagen på Chalmers i Göteborg den 24 oktober. Du kan ta del av presentationerna här nedanför.

Stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november 2018
Aktiedagen i Göteborg den 24 september 2018
Teknikdagen på Chalmers i Göteborg den 24 oktober 2018

Finansiella rapporter

Nedan återfinns kvartals- och delårsrapporter för aktuellt år samt årsredovisningar för de senaste fem åren. Nästa informationstillfälle är den 22 februari 2019 då publicering sker av bokslutskommuniké.

Nyhetsbyrån Direkt har publicerat en nyhet om Parans avseende senaste Q3 2018 som kan läsas HÄR.


Extrastämma den 25 oktober 2018

Den 25 oktober 2018 hölls en extrastämma. Nedan återfinns kallelsen i sin helhet samt tillhörande handlingar. Kommunikén från stämman kan du läsa här.


Årsstämma


Styrelse och bolagsordning

Information om styrelsen och bolagsordningen återfinns här.


Senaste nytt


Anmälningssedel TO2


Villkor för konvertibler och teckningsoptioner