Investor relations

1.1 kr

Parans Solar Lighting (PARA)

Idag: -1.35 %


Nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO4

Den 9 augusti 2019, inleds första nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO4. Nyttjandeperioden pågår till och med den 23 augusti 2019. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO4 äger rätt att för varje teckningsoption av serie TO4 teckna 1,08 nya aktier i bolaget till en kurs om 1,30 SEK per aktie. Avrundning sker nedåt till närmaste heltal. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 nyttjas nyemitteras 1 186 438 aktier och Parans tillförs cirka 1,5 MSEK före emissionskostnader.


Download Tunnel Lighting White Paper


Senaste nytt


Avslutad emission den 20 juni

Genom företrädesemissionen som pågick mellan den 5 juni till den 20 juni 2019 tillförs Parans cirka 22,5 miljoner kronor. Pressmeddelandet går att läsa här.

Prospekt, tilläggsprospekt samt teaser går att ta del av nedan.


Årsstämma 2019

Den 15 maj 2019 hölls årsstämman i Parans Solar Lighting AB (publ). Nedan återfinns handlingar hänförliga till årsstämman 2019 och längre ned protokoll från årsstämman.


Protokoll från årsstämmor


Mangold analyserar Parans

Mangold analyserar Parans i en uppdragsanalys 2019-03-11. Hela analysen kan läsas på Mangolds hemsida. (Bild nedan: Mangold Insight)


Parans bubblare på Spotlight

Trading Direkt analyserar bolag på Spotlight Stock Market. Parans har tidigare lyfts upp som bubblare och har analyserats igen den 21 mars 2019. Se inslaget nedan.


Intervju med Parans VD Anders Koritz

Analyst Group har intervjuat Parans VD. Hör Anders berätta om bolaget!

Presentationer

Parans VD Anders Koritz höll en presentation på Stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november 2018. Tidigare under hösten har han också presenterat på bland annat Aktiedagen i Göteborg den 24 september och på Teknikdagen på Chalmers i Göteborg den 24 oktober. Du kan ta del av presentationerna här nedanför.

Stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november 2018
Aktiedagen i Göteborg den 24 september 2018
Teknikdagen på Chalmers i Göteborg den 24 oktober 2018

Finansiella rapporter

Nedan återfinns kvartals- och delårsrapporter för aktuellt år samt årsredovisningar för de senaste fem åren. Nästa informationstillfälle är den 22 augusti 2019 då publicering sker av halvårsrapport januari-juni 2019.


Styrelse och bolagsordning

Information om styrelsen och bolagsordningen återfinns här.


Sammanställning teckningsoptioner av serie TO2, TO3, TO4, TO5, TO6 och TO7


Villkor för konvertibler och teckningsoptioner


Avslutad emission den 12 december 2018

Företrädesemissionen som pågick mellan den 26 november till den 12 december 2018 blev vältecknad. Läs pressmeddelandet HÄR.

Prospektet och teser går att ta del av nedan.


Extrastämma den 25 oktober 2018

Den 25 oktober 2018 hölls en extrastämma. Nedan återfinns kallelsen i sin helhet samt tillhörande handlingar. Kommunikén från stämman kan du läsa här.