Investor relations

1.795 kr

Parans Solar Lighting (PARA)

Idag: -10.25 %


Kallelse till årsstämma 2019

Aktieägarna i Parans Solar Lighting AB, org. nr 556628-0649 (”Bolaget” och ”Parans”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 10.00 vilken hålls hos CV Linné restaurang, Frölundagatan 120, 431 44 Mölndal.

För att få deltaga på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 9 maj 2019, dels senast den 9 maj 2019 anmäla sig till Bolaget under adress: Parans Solar Lighting AB (publ), Frölundagatan 118, 431 44 Mölndal, per telefon 031-20 15 90 eller per mail: annette.alfredsson@parans.com.

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden uppges.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan.

Den som företräder juridisk person skall förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 9 maj 2019, då sådan införing skall vara verkställd.

Hela kallelsen återfinns under ”Handlingar till årsstämma 2019”

Handlingar till årsstämma 2019

Nedan återfinns handlingar hänförliga till årsstämman 2019. Samtliga handlingar kommer att finnas tillgängliga senast tre veckor före stämman.


Protokoll från tidigare årsstämmor


Mangold analyserar Parans

Mangold analyserar Parans i en uppdragsanalys 2019-03-11. Hela analysen kan läsas på Mangolds hemsida. (Bild nedan: Mangold Insight)


Parans bubblare på Spotlight

Trading Direkt analyserar bolag på Spotlight Stock Market. Parans har tidigare lyfts upp som bubblare och har analyserats igen den 21 mars 2019. Se inslaget nedan.


Intervju med Parans VD Anders Koritz

Analyst Group har intervjuat Parans VD. Hör Anders berätta om bolaget!

Presentationer

Parans VD Anders Koritz höll en presentation på Stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november 2018. Tidigare under hösten har han också presenterat på bland annat Aktiedagen i Göteborg den 24 september och på Teknikdagen på Chalmers i Göteborg den 24 oktober. Du kan ta del av presentationerna här nedanför.

Stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november 2018
Aktiedagen i Göteborg den 24 september 2018
Teknikdagen på Chalmers i Göteborg den 24 oktober 2018

Finansiella rapporter

Nedan återfinns kvartals- och delårsrapporter för aktuellt år samt årsredovisningar för de senaste fem åren. Nästa informationstillfälle är den 24 april 2019 då publicering sker av kvartalsredogörelse januari-mars 2019.


Senaste nytt


Styrelse och bolagsordning

Information om styrelsen och bolagsordningen återfinns här.


Sammanställning teckningsoptioner av serie TO2, TO3, TO4, TO5 och TO6


Villkor för konvertibler och teckningsoptioner


Avslutad emission den 12 december 2018

Företrädesemissionen som pågick mellan den 26 november till den 12 december 2018 blev vältecknad. Läs pressmeddelandet HÄR.

Prospektet och teser går att ta del av nedan.


Extrastämma den 25 oktober 2018

Den 25 oktober 2018 hölls en extrastämma. Nedan återfinns kallelsen i sin helhet samt tillhörande handlingar. Kommunikén från stämman kan du läsa här.