Investor relations

1.4 kr

Parans Solar Lighting (PARA)

Idag: -1.41 %


Emissionserbjudande 5 juni - 20 juni

Parans har den 24 maj 2019 beslutat om en emission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen).

Huvudsakliga villkor för Företrädesemissionen:

Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie, som ägs på avstämningsdagen den 3 juni 2019. Tre (3) uniträtter berättigar innehavaren att teckna en (1) unit till en teckningskurs om 2,60 SEK.

En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie 7. Företrädesemissionen innebär därmed emission av högst 23 102 114 nya aktier och 23 102 114 teckningsoptioner. Teckningskursen om 2,60 SEK per unit innebär således en teckningskurs om 1,30 SEK per aktie där även en vederlagsfri teckningsoption av serie 7 erhålls. Vid fullteckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om totalt cirka 30,0 MSEK, före emissionskostnader. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka från 693 063,46 SEK till 1 155 105,74 SEK innebärande en ökning om 462 042,28 SEK.

Teckningsperiod för teckning av units kommer att vara från och med 5 juni 2019 till och med 20 juni 2019.

För befintliga aktieägare som avstår från att delta i Företrädesemissionen, under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas, uppgår utspädningen till 40 procent.

Teckningsperiod för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att vara från och med den 11 maj 2020 till och med den 25 maj 2020.

Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier enligt Spotlights officiella kurslista under perioden från och med 22 april 2020 till och med 7 maj 2020. Teckningskursen kan inte vara högre än 2,00 SEK, eller lägre än aktiens kvotvärde vilket innebär att Bolaget kan erhålla som högst cirka 46,2 MSEK vid full teckning genom utnyttjande av teckningsoptionerna. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka från 1 155 105,74 SEK till 1 617 148,02 SEK innebärande en ökning om 4 62 042,28 SEK. motsvarande en ytterligare utspädning om 28,57%.

Ta del av villkoren i sin helhet genom att ta del av prospektet nedan.

Parans anlitar Mangold Fondkommission i denna emission. På Mangolds hemsida finns också samtlig dokumentation samt även möjlighet att teckna sig online via BankID. Klicka här för att komma till Mangolds sida kring inbjudan till teckning av units i Parans


Download Tunnel Lighting White Paper


Senaste nytt


Årsstämma 2019

Den 15 maj 2019 hölls årsstämman i Parans Solar Lighting AB (publ). Nedan återfinns handlingar hänförliga till årsstämman 2019 och längre ned protokoll från årsstämman.


Protokoll från årsstämmor


Mangold analyserar Parans

Mangold analyserar Parans i en uppdragsanalys 2019-03-11. Hela analysen kan läsas på Mangolds hemsida. (Bild nedan: Mangold Insight)


Parans bubblare på Spotlight

Trading Direkt analyserar bolag på Spotlight Stock Market. Parans har tidigare lyfts upp som bubblare och har analyserats igen den 21 mars 2019. Se inslaget nedan.


Intervju med Parans VD Anders Koritz

Analyst Group har intervjuat Parans VD. Hör Anders berätta om bolaget!

Presentationer

Parans VD Anders Koritz höll en presentation på Stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november 2018. Tidigare under hösten har han också presenterat på bland annat Aktiedagen i Göteborg den 24 september och på Teknikdagen på Chalmers i Göteborg den 24 oktober. Du kan ta del av presentationerna här nedanför.

Stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november 2018
Aktiedagen i Göteborg den 24 september 2018
Teknikdagen på Chalmers i Göteborg den 24 oktober 2018

Finansiella rapporter

Nedan återfinns kvartals- och delårsrapporter för aktuellt år samt årsredovisningar för de senaste fem åren. Nästa informationstillfälle är den 22 augusti 2019 då publicering sker av halvårsrapport januari-juni 2019.


Styrelse och bolagsordning

Information om styrelsen och bolagsordningen återfinns här.


Sammanställning teckningsoptioner av serie TO2, TO3, TO4, TO5 och TO6


Villkor för konvertibler och teckningsoptioner


Avslutad emission den 12 december 2018

Företrädesemissionen som pågick mellan den 26 november till den 12 december 2018 blev vältecknad. Läs pressmeddelandet HÄR.

Prospektet och teser går att ta del av nedan.


Extrastämma den 25 oktober 2018

Den 25 oktober 2018 hölls en extrastämma. Nedan återfinns kallelsen i sin helhet samt tillhörande handlingar. Kommunikén från stämman kan du läsa här.