Parans teknik är ett steg på väg att godkännas som ”fönster”

2019-02-19 11:17 CET Pressrelease

Dela:


Arbetsmiljöverket har lagt ett förslag på föreskrifter kring dagsljus och de tillhörande allmänna råden för arbetsplatsens utformning. Förslaget är just nu på remiss. Om beslut fattas enligt förslag kan Parans solljuslösning bli en rekommendation på sådan teknisk åtgärd som jämnställs med att ge samma positiva hälsoeffekter som skapas av vanliga fönster i dagsljusbelysta lokaler.

- Vi ser mycket positivt på Arbetsmiljöverkets arbete kring att tydliggöra dagsljusets betydelse i arbetsmiljöer eftersom detta är något vi pratar om dagligen, säger Anders Koritz, VD på Parans. Särskilt nöjda är vi att dagsljus som leds in med fiberoptik nämns uttryckligen som en teknisk åtgärd och likställs med dagsljus och utblick avseende hälsoeffekter. Om förslaget antas kommer detta att bespara kostsamma ombyggnationer för arbetsgivare och fastighetsägare samtidigt som omställelsetiden till dagsljusfyllda lokaler blir relativt kort med Paranssystemet. Uthyrningsbar yta skulle också öka, vilket skulle öka fastighetens värde. Australien är ett föregångsland där man sedan ett år tillbaka har godkänt dagljus via fiberoptik för att uppfylla dagsljuskraven. Parans installation på förskolan Senses i Sydney är ett konkret exempel på detta. 

Arbetsmiljöverket är den myndighet i Sverige som bland annat har till uppgift att se till att lagar och regler kring arbetsmiljö följs. Detta omfattar krav på exempelvis tillfredsställande nivåer av dagsljus. Just nu pågår en kunskapssammanställning av aktuell forskning om hur tillgång på dagsljus, utblick och artificiellt ljus påverkar oss i arbetet. Den slår hittills fast

vad som länge varit känt, det vill säga att dagsljus har betydelse för människors hälsa. Genom sammanställningen, som beräknas vara klar våren 2019, kan kunskapen kring vikten av dagsljus i arbetsmiljöer spridas ytterligare och därmed också motivationen till att uppfylla kraven. Arbetsmiljöverkets föreskrifter innehåller redan idag krav på dagsljusnivåer, men trots det utfärdas viten på exempelvis en halv miljon kronor om problemet inte åtgärdas inom några månader. I det nya förslaget på föreskrifterna av arbetsplatsens utformning så anges i § 130 (kommentar: Parans understrykning)

”Arbetsplatser ska vara utformade så att de kan ge tillfredsställande dagsljus och utblick under arbetsdagen.

Om en flytt till dagsljusbelysta lokaler, eller ombyggnad, inte är rimlig inom en nära framtid, ska åtgärder som ger samma hälsoeffekter, som dagsljus och utblick, vidtas. Detsamma gäller om det inte är möjligt att uppfylla kraven i första stycket på grund av verksamhetens art.

Allmänna råd: Byggnadens förutsättningar kan vara en orsak till att det är orimligt att bygga om för dagsljus och utblick. Åtgärder kan vara både tekniska och organisatoriska. Exempel på en teknisk åtgärd, för att ge dagsljus, är dagsljus som leds in med fiberoptik. Exempel på en organisatorisk åtgärd, är arbetsrotation så att arbetstagaren även kan vistas i lokaler med dagsljus och utblick.

I de fall arbetslokalerna har begränsad tillgång till dagsljus och utblick, kan kravet enligt första stycket, uppfyllas genom god tillgång till dagsljus och utblick i pausutrymmen.

Exempel på metoder för bedömning av dagsljus och utblick finns i standarden SS-EN 17037 Dagsljus i byggnader. Den ger även rekommendationer om god dagsljusbelysning och utblick.”

Remissförslaget med remisstid till och med den 15 mars 2019 kan läsas i sin helhet via Arbetsmiljöverkets hemsida: https://www.av.se/om-oss/regel-och-foreskriftsarbete/regel-och-foreskriftsremisser/?hl=remisser


För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal

Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo 

Dokument & länkar