Bokslutskommuniké 2018

2019-02-22 08:30 CET Pressrelease

Dela:


Parans Solar Lighting AB (publ) 556628-0649

HELÅRET I SAMMANDRAG

FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG

BOLAGETS RESULTAT

Parans rörelseresultat 2018 uppgick till -24 605 tkr. Rörelseresultatet för samma period år 2017 uppgick till -16 540 tkr. Årets rörelseresultat är ca 4 MSEK lägre än planerat och hänförs till att bolagets styrelse beslutade att göra en nedskrivning av aktiverade utvecklingskostnader av SP4 version 1.0 på ca 4 MSEK då bolaget idag säljer en förbättrad och industrialiserad SP4 version 2.0.

Nettoomsättningen under 2018 ökade med 100% jämfört med 2017. Bolaget tog samtidigt hem nya order som resulterade i en orderbok på ca 6 MSEK som togs med in i 2019 och som skall levereras under innevarande år. Bolagets hittills största affär med det nya SP4-systemet till tunnelprojektet i Holland fick ett klartecken under 2018 men det slutliga kontraktet skrevs på först i februari i år. Det gör att bolagets orderbok nu är uppe i ca 24 MSEK.

Bolaget drogs med förseningar i leveranser och vissa teknikproblem under första halvan av 2018 vilket gjorde att viktiga installationer av demosystem till bolagets distributörer först kunde göras efter sommaren 2018. Efter att dessa installationer gjorts kunde ett mer omfattande försäljningsarbete påbörjas hos dessa försäljningspartners. Vi kan nu med tillfredsställelse se hur pipen med nya leads ökat markant under det fjärde kvartalet och stor del av dessa leads har genererats av våra nytillkomna försäljningspartners.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

UTSIKTER INFÖR 2019

Bolaget har under det gångna året fortsatt arbetet med att bygga förmåga och vi har under slutet av året fått ett tydligt kvitto på att vi upplevs som en organisation med hög trovärdighet och att vi har kapacitet att ta hem stora ordrar till krävande kunder. Den orderbok som hittills har byggts upp samt de partnerskap som under året har etablerats och stärkts kommer ligga till grund för kommande års fortsatta utveckling av bolaget. Bolaget avser fortsätta att utveckla befintliga prioriterade marknader samt selektivt utvärdera och etablera partnerskap med nya distributörer i nya marknader där vi nu upplever ett ökande efterfrågan. Vi har högt satta mål för en signifikant ökning av försäljningen och en successivt ökad bruttomarginal genom ett fokuserat arbete på ökad effektivitet i produktionsprocessen.

GRANSKNING

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

KOMMANDE RAPPORTER

Parans lämnar återkommande ekonomisk information 4 gånger per år. Nästa informationstillfälle är den 24 april 2019 då publicering sker av Kvartalsredogörelse januari – mars 2019. Den fullständiga årsredovisningen kommer från och med den 26 mars 2019 hållas tillgänglig via Spotlights hemsida.

Ordinarie årsstämma hålls den 15 maj 2019 kl 14:00 i Göteborg. Styrelsen föreslår ingen vinstutdelning.

Det går att prenumerera på rapporter genom att på Spotlights hemsida www.spotlightstockmarket.com under fliken Nyheter och sedan under Prenumerera anmäla sig till kommande nyheter från bolaget.

22 februari 2019

Parans Solar Lighting AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019. 


För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo


Dokument & länkar