Parans Solar Lighting AB (publ) offentliggör prospekt avseende företrädesemission om cirka 30 MSEK

2019-05-27 17:10 CET Pressrelease

Dela:


Styrelsen för Parans Solar Lighting AB (publ) (”Parans” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende en företrädesemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, vilken offentliggjordes den 27 maj 2019 (”Företrädesemissionen”). Erbjudandet består av högst 23 102 114 nya aktier och högst 23 102 114 teckningsoptioner. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida www.parans.com och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se, samt kommer att göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se. -          Anmälningssedlar och annan information om Företrädesemissonen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets svenska hemsida, www.parans.se, samt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se, från och med den 5 juni 2019. -          Teckningsperioden avseende Företrädesemissionen löper från och med den 5 juni 2019 till och med den 20 juni 2019. -          Handel med uniträtter sker på Spotlight Stock Market mellan den 5 juni 2019 till och med den 18 juni 2019.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Parans i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirma DLA Piper Sweden KB är legal rådgivare till Bolaget.

För mer information kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Viktig information 

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna units i Parans och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Parans kommer endast att ske genom det prospekt som Parans beräknar offentliggöra den 27 maj 2019. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Varken uniträtter, betalda tecknades units (”BTU”), nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU, nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Parans aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Parans lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Dokument & länkar