Parans Solar Lighting AB (publ) publicerar tillägg till prospekt

2019-06-17 13:08 CET Pressrelease

Dela:


Parans Solar Lighting AB (publ) (”Parans” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tillägg till det prospekt avseende ”Inbjudan till teckning av units i Parans Solar Lighting AB (publ)” som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 27 maj 2019 och offentliggjordes samma dag (”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av korrigering av ägarförteckningen per den 31 mars 2019 där kolumnen som anger mängden röster i procent har uppdaterats.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (199:980) om handel med finansiella instrument och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 17 juni 2019 (Finansinspektionens diarienummer 19-13411). Tilläggsprospektet offentliggjordes den 17 juni 2019.

Tilläggsprospektet och Prospektet finns tillgängliga i elektroniskt format på Finansinspektionens (www.fi.se), Bolagets (www.parans.com) och Mangolds (www.mangold.se) webbplatser.

Investerare som före offentliggörande av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 19 juni (det vill säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske skriftligen till Mangold Fondkommission AB, ämne: Parans, Box 556 91, 102 15 Stockholm, Sverige eller via e-post till emissioner@mangold.se. Det datum för återkallelse som tas i beaktande är det datum då posten stämplat brevet eller när e-posten inkommit till Mangold. Investerare som har tecknat units genom förvaltare ska kontakta sina förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer att förbli bindande.

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo 

Viktig information 

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna units i Parans och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Parans kommer endast att ske genom det prospekt som Parans offentliggjort den 27 maj 2019. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. 

Varken uniträtter, betalda tecknades units (”BTU”), nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU, nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Parans aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Parans lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Dokument & länkar