Emissionsutfall i Parans Solar Lighting AB (publ) – tillförs cirka 22,5 MSEK genom företrädesemission.

2019-06-26 16:22 CET Pressrelease

Dela:


Parans Solar Lighting AB (publ) (”Parans” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units om cirka 30,0 MSEK som offentliggjordes den 24 maj 2019. Företrädesemissionen har tecknats till totalt 75 procent där cirka 59 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 16 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader på ca 5,4 MSEK. Därmed tillförs Parans kapital för att kunna stärka balansräkningen och intensifiera satsningar på befintliga och kommande affärsmöjligheter. 

- Vi är nöjda med att vi i denna emission fick in den största emissionslikviden i bolagets historia. Det visar hur stort intresse det finns för bolaget ute i marknaden. Vi nådde inte fullt upp till målet men ändå till en tillfredsställande nivå. Detta skapar goda förutsättningar för att fortsätta vårt arbete med att bygga bolaget, säger Ander Koritz, VD på Parans.

Antal units 

Den nu genomförda företrädesmissionen omfattade 11 551 057 units till en teckningskurs om 2,60 SEK per unit. Av totala antalet teckningsanmälningar var 6 784 915 units (cirka 59 procent) med stöd av teckningsrätter och 1 879 098 units (cirka 16 procent) var utan stöd av teckningsrätter.

Teckningsoptioner
De vidhängande teckningsoptionerna av serie 7 (TO7) har lösenperiod från och med 11 maj 2020 till och med 25 maj 2020. Lösenpriset är motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 22 april 2020 till och med den 7 maj 2020, dock aldrig högre än 2,00 kronor eller lägre än aktiens kvotvärde. Villkoren är att det krävs en (1) teckningsoption för att teckna en (1) aktie.

Tilldelning

Besked om tilldelning för aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske den 26 juni 2019. Likvid skall erläggas enligt instruktion på avräkningsnotan.                                                        

Rådgivare
I samband med erbjudandet har Mangold Fondkommission AB varit finansiell rådgivare samt bolagets emissionsinstitut. Advokatfirma DLA Piper Sweden KB är legal rådgivare till Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta: 

Anders Koritz, VD Parans, +46 (0) 733 21 16 35, anders.koritz@parans.com 

Mangold Fondkommission AB, +46 (0) 8 503 01 550, info@mangold.se

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2019. 

Viktig information 

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna units i Parans och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Parans kommer endast att ske genom prospekt.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Varken uniträtter, betalda tecknades units (”BTU”), nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU, nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Parans aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Parans lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal. Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo 

Dokument & länkar