Nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO 4 inleds den 9 augusti

2019-08-06 10:28 CET Pressrelease

Dela:


Den 9 augusti 2019, inleds första nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO4 som Parans Solar Lighting AB:s (”Parans”) delade ut till sina aktieägare våren 2018 för att minska utspädningen i det finansieringsavtal som Parans offentliggjorde den 21 november 2017 samt tilläggsavtal som offentliggjordes den 9 mars 2018. Nyttjandeperioden pågår till och med den 23 augusti 2019. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO4 äger rätt att för varje teckningsoption av serie TO4 teckna 1,08 nya aktier i bolaget till en kurs om 1,30 SEK per aktie. Avrundning sker nedåt till närmaste heltal. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 nyttjas nyemitteras 1 186 438 aktier och Parans tillförs cirka 1,5  MSEK före emissionskostnader.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 4:

Nyttjandeperiod 1: 9 augusti – 23 augusti 2019

Emissionsvolym: 1 098 554 teckningsoptioner av serie TO 4. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 1 186 438 aktier och Parans tillförs cirka 1,5 MSEK före emissionskostnader

Teckningskurs: 1,30 SEK per tecknad aktie

Har du dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerade teckningsoptioner)?

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende hur man går tillväga för att nyttja sina teckningsoptioner. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden 9 augusti 2019 till och med den 23 augusti 2019. För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att bankerna/förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO 4 i god tid innan nyttjandeperioden avslutas.

Har du dina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerade teckningsoptioner)?

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Anmälningssedel finns att tillgå på Eminova Fondkommissions (www.eminova.se), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) och Parans (www.parans.com) respektive hemsidor.

I samband med att anmälningssedel skickas in till Eminova Fondkommission AB ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden 9 augusti 2019 till och med den 23 augusti 2019 under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är Eminova Fondkommission tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Eminova Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier med aktier. Notera att innehavare att teckningsoptioner först erhåller interimsaktier motsvarande antalet teckningsoptioner som nyttjas och att innehavare först efter registrering hos Bolagsverket erhåller de ytterligare aktier denne berättigas till följd av omräkning av villkoren för teckningsoptioner av serie TO 4.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 4, vänligen kontakta

Eminova Fondkommission AB

Tel: 08-684 211 00

E-post: info@eminova.se

För mer information om Parans kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo 

Dokument & länkar