Bokslutskommuniké 2019

2020-02-21 08:00 CET Pressrelease

Dela:


Parans Solar Lighting AB (publ) 556628-0649   HELÅRET I SAMMANDRAG · Periodens intäkter uppgick till 6 499 kSEK (6 424 kSEK) · Periodens resultat uppgick till -21 489 kSEK (-24 605 kSEK) · Resultat per aktie: -0,4123 SEK (-0,8683 SEK) FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG · Periodens intäkter uppgick till 2 912 kSEK  (1 076 kSEK) · Periodens resultat uppgick till -7 609 kSEK (-10 820 kSEK) · Resultat per aktie: -0,1460 SEK (-0,3819 SEK) · Antal aktier: 52 117 341  (28 335 433)

BOLAGETS RESULTAT

Parans resultat efter finansiella poster 2019 uppgick till -21 489 kSEK. Resultatet för samma period år 2018 uppgick till -24 605 kSEK. Årets resultat är ca 13% bättre än för samma period 2018. Omsättningen under årets sista kvartal var klart bättre än för samma period 2018, vilket hänförs till att bolaget under december månad utlevererade stora delar av de ingångna order som tagits under året. Årets resultat belastas samtidigt av att bolagets styrelse beslutade att göra en nedskrivning av aktiverade utvecklingskostnader med ca 3,5 MSEK av SP4 version 2.0.

Nettoomsättningen under 2019 minskade med 12% jämfört med 2018. Bolaget tog samtidigt in nya order till ett värde av ca 20 MSEK varav ca 18 MSEK tas med in orderboken för 2020 och som skall levereras under innevarande år.   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

UTSIKTER INFÖR 2020

Bolaget står inför ett möjligt genombrottsår, och det är tre huvudsakliga skäl till detta. Dels har bolaget redan en orderbok med ett värde på ca 20 MSEK som ska levereras under innevarande år samt en pipe av prospekt med ett totalt möjligt ordervärde på drygt 50 MSEK. Därutöver har bolaget precis lanserat sin största teknikförbättring sedan bolagets start, där man nu har fördubblat antalet ljuskablar per mottagare vilket både ökar den yta som kan belysas och samtidigt kraftigt reducerar kundens kostnad per ljuspunkt. Tills sist står bolaget inför en strategisk föränding i sin ägarstruktur och kommersiell plattform genom den möjliga strategiska allians som planeras med ett kinesiskt bolag. Detta skulle innebära att bolaget stärks finansiellt och breddar sin produktportfölj samt kommer in i den kinesiska marknaden.

 

GRANSKNING

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

KOMMANDE RAPPORTER

Parans lämnar återkommande ekonomisk information 4 gånger per år. Nästa informationstillfälle är den 24 april 2020 då publicering sker av Kvartalsredogörelse januari – mars 2020. Den fullständiga årsredovisningen kommer hållas tillgänglig via Spotlights hemsida minst tre veckor innan ordinarie bolagsstämma.

 

Ordinarie årsstämma hålls den 11 juni 2020 kl 14:00 i Mölndal. Styrelsen föreslår ingen vinstutdelning.

 

Det går att prenumerera på rapporter genom att på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.se under fliken Nyheter och sedan under Prenumerera anmäla sig till kommande nyheter från bolaget.  

 

21 februari 2020

Parans Solar Lighting AB (publ)

Styrelsen

Dokument & länkar