Nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO7 inleds den 11 maj 2020.

2020-05-08 11:31 CET Pressrelease

Dela:


Den 11 maj 2020 inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO7 som emitterades i samband med Parans Solar Lighting AB:s (”Parans” eller "Bolaget") emission av units under sommaren 2019. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO7 äger rätt att för en (1) teckningsoption av serie TO7 teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Nyttjandeperioden pågår till och med den 25 maj 2020.

Teckningskursen för varje ägd teckningsoption motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittkursen under perioden från och med den 22 april 2020 till och med den 7 maj 2020. Genomsnittskursen under mätperioden uppgick till 1,31 SEK, således är teckningskursen fastställd till 0,92 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO7 nyttjas nyemitteras 17 326 586 aktier och Parans tillförs cirka 15,9 MSEK före emissionskostnader.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO7:

Nyttjandeperiod: 11 maj 2020  - 25 maj 2020

Emissionsvolym: 17 326 586 teckningsoptioner av serie TO7. Vid fullt utnyttjande nyemitteras  17 326 586 aktier och Parans tillförs cirka 15,9 MSEK före emissionskostnader

Teckningskurs: 0,92 SEK per tecknad aktie

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 20 maj 2020

Har du dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerade teckningsoptioner)?

I det fall teckningsoptionsinnehavaren har sina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende hur man går tillväga för att nyttja sina teckningsoptioner. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden 11 maj 2020 till och med den 25 maj 2020. För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att bankerna/förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO7 i god tid innan nyttjandeperioden avslutas.

Har du dina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerade teckningsoptioner)?

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Anmälningssedel finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.parans.com) och Mangold Fondkommissions AB:s hemsida (www.mangold.se).

I samband med att anmälningssedel skickas in till Mangold Fondkommission AB ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden 11 maj 2020 till och med den 25 maj 2020 under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är Mangold Fondkommission tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Mangold Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier med aktier.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 20 maj 2020, alternativt, nyttjas senast den 25 maj 2020, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO7 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns på https://www.parans.com/sv/om-oss/investor-relations/.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Parans i samband med teckningsoptionsprogrammet.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5030 1595

E-post: emissioner@mangold.se

För mer information om Parans kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo

Dokument & länkar