Parans tillförs cirka 14,4 MSEK genom teckning av teckningsoptioner TO7

2020-05-28 17:31 CET Pressrelease

Dela:


Parans Solar Lighting AB (publ) (”Parans” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet från nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO7. Totalt nyttjades 15 623 937 teckningsoptioner, motsvarande cirka 90,2 procent av antalet utstående teckningsoptioner, för teckning av 15 623 937 aktier till en teckningskurs om 0,92 SEK per aktie. Genom nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Parans därmed cirka 14,4 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund

Under 2019 genomförde Bolaget en företrädesemission av units, bestående av två aktier och två vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO7. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna pågick under perioden från och med den 11 maj till och med den 25 maj 2020. Teckningskursen för teckning av aktier i Parans genom nyttjande av teckningsoptionerna var 0,92 SEK per aktie.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas ske om cirka två veckor.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO7 finns tillgängliga i Parans prospekt utgivet i maj 2019.

Kommentar från VD, Anders Koritz

Antal aktier och aktiekapital

Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Parans med 15 623 937 aktier, från 56 793 893 till 72 417 830 aktier. Aktiekapitalet ökar med 312 478,74 SEK, från 1 135 877,86 SEK, till 1 448 356,60 SEK.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serie TO7, uppgår utspädningen till cirka 21,6 procent.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Parans i samband med teckningsoptionsprogrammet.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5030 1595

E-post: emissioner@mangold.se

För mer information om Parans kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo

Dokument & länkar