Parans planerar för nästa steg och fortsatt handel i aktien

2021-06-06 10:49 CET Pressrelease

Dela:


Parans Solar Lighting AB (publ) fick den 4 juni information från Spotlight Stock Market att de beslutat att avnotera bolagets aktier. Bolaget beklagar beslutet djupt och menar att det är fattat på felaktiga grunder, men konstaterar samtidigt att Spotlight har rätt att ensidigt fatta ett sådant beslut. Då det inte finns några möjligheter att få beslutet överprövat har nu Parans påbörjat arbetet med att skapa förutsättningar för fortsatt handel i aktien. Bolaget arbetar också med att få aktien noterad på en annan marknadsplats så snart som möjligt. 

Parans har inlett dialog med andra marknadsplatser i syfte att snarast möjligt skapa förutsättningar för att få aktien noterad på en annan marknadsplats. Under tiden kommer bolaget att säkerställa att aktien kan fortsätta att handlas i någon form efter den 18 juni.

Parans har under det senaste året arbetat intensivt med att realisera affären med bolagets nu största aktieägare, QPT. Under denna process har bolaget haft som ambition att kontinuerligt förse marknaden med information om den affärspotential som bolaget har sett i affären.

Transaktionen har varit komplex med bland annat överföring av patent och många tillstånd som krävts från olika myndigheter. På toppen av allt detta har processen starkt påverkats av pandemin som gjort att normala tidplaner inte kunnat hållas då bemanning på de olika myndigheterna varit lägre. På grund av transaktionens komplexitet var det inte möjligt att vid ett och samma tillfälle ge en fullständig bild av alla omständigheter kring affären. Av den anledningen kan i efterhand konstateras att den information som lämnats till marknaden vid vissa tillfällen har varit alltför fragmentarisk och ofullständig. Bolaget är självkritiskt till detta, samtidigt som det ska ses i ljuset av att man har velat förmedla den information som bolaget själv har haft, för att ge en bild av vilka värden som byggs upp för aktieägarna.

Parans dotterbolag i Kina registrerades i slutet av mars 2021 och i början av april blev det legaliserat i och med att erforderligt aktiekapital (1 MEUR) betalades in. Därefter startade ett intensivt arbete, som leds av Parans ordförande, Fred Sun, med att bygga upp dotterbolagets förmåga att sälja och leverera ordrar i Kina. Våra ambitioner för verksamheten kvarstår och vi kommer inte ändra dessa på grund av Spotlights beslut. Det är fullt fokus på att fortsätta att utveckla bolaget enligt tidigare kommunicerad information.

Som en del i att bolaget fått ny styrelse, med långsiktiga ambitioner, kommer vi inte kommunicera några prognoser utan vi kommer fokusera på konkreta resultat. Det är detta vi vet att marknaden förväntar sig.

Spotlights beslut föregicks inte av något disciplinförfarande eller liknande. Bolaget har i april och maj i år fått begäran om att tillställa Spotlight viss information och svara på vissa frågor. Detta har bolaget gjort fullt ut. Marknadsplatsen har återkommit och beordrat bolaget att offentliggöra viss information, vilket ävenledes har skett. Bolaget har således fullt ut samarbetat med Spotlight och efterlevt samtliga krav som riktats till bolaget. Beslutet om avnotering grundas på att Spotlight påstår sig ha funnit inkonsekvenser mellan den i år inbegärda informationen och information som offentliggjordes mer än ett år tidigare. Parans förnekar dock att det är fråga om inkonsekvenser och menar att Spotlight dels har dragit helt egna, felaktiga slutsatser av offentliggjord information, samt att marknadsplatsen inte har beaktat information som har offentliggjorts däremellan. Bolagets uppfattning är därmed att beslutet har fattats på felaktig grund. Bolaget har bjudit in till en klargörande dialog men Spotlight har avböjt.

Bolaget kommer under dagen på bolagets hemsida publicera en lista med de vanligaste frågorna som aktieägarna ställt samt svar på dessa frågor.

Kontaktperson
Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ)
Tel: +46 (0)733 21 16 35, Email: anders.koritz@parans.com
www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal. Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo

Dokument & länkar