Delårsrapport januari-juni 2021

2021-08-26 08:30 CET Pressrelease

Dela:


PARANS SOLAR LIGHTING AB (PUBL) 556628-0649

KONCERNEN - DET ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG
•    Periodens intäkter uppgick till 5 616 KSEK (657)
•    Periodens resultat uppgick till -6 179 KSEK (-3 934)
•    Resultat per aktie: - 0,059 SEK (-0,069)
•    Antal aktier: 105 035 562 (56 793 893)
•    Likvida medel: 14 572 KSEK (15 586)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET
•    Parans etablerade helägt dotterbolag i Qingdao, med namnet Parans Light Technologies (PLT).
•    PLT har under kvartalet byggt upp en organisation med förmåga att projektera, sälja och leverera samtliga tre produktkategorier (5G Smart Towers, IoT Street Lights och SP4 solljussystem) med huvudfokus på IoT Street Lights. PLT har idag 16 anställda med administration, säljingenjörer, utvecklingsingenjörer och personal för att hantera produktion- och leveransrelaterade aktiviteter.
•    Fyra kinesiska distributörer har kontrakterats för försäljning av bolagets produkter.
•    PLT har kontrakterat alla nödvändiga underleverantörer för produktion och montering av street lights och vi är i slutskedet av   arbetet med att säkerställa deras volymproduktionsförmåga.
•    Efter att Parans kinesiska dotterbolag, PLT, registrerats och legaliserats har ett ramavtal överlåtits från QPT till PLT. Ramavtalet avser fem byggnadsprojekt i närheten av staden Qingdao där PLT har prioritet i upphandlingen av dels Parans SP4-system, IoT Street Lights samt 5G Smart Towers. Se separat PM 6 & 7 april 2020. Just nu är vi i slutskedet av upphandlingen av ett av dessa fem delprojekt.
•    Bolaget avnoterades från Spotlight Stock Market. BeQuoted anlitades för fortsatt aktiehandel på OTC-lista.

KOMMENTARER FRÅN STYRELSEORDFÖRANDE, DR. FRED SUN
This is the first quarter since Parans was delisted, and it is also the biggest challenge faced by the new board of directors after taking office. During this period, the board of directors spent a lot of time making a detailed analysis and evaluation of Parans's past, present and future. We believe that under the current situation, Parans should focus on the sales of energy-saving products and services for the IoT LED street lights in the Chinese market on the one hand, and on the other hand,  must greatly cut down the operating expenses. At the same time, the company is also developing a new generation of low-cost and compact SP5 solar system products for broader customers, which are expected to be launched on the market by the end of the year. We still firmly believe that as long as the above measures are implemented resolutely, Parans will have great chance to achieve the goal of profitability and re-listing in the next 12 months.

After the efforts of the past quarter, the PLT team building has reached the scale of 16 employees. This is the basic requirement for the completion of the sales contract. Without a strong team, Parans would not be able to complete delivery and confirm sales. It is unrealistic to only talk about the sales contract without talking about the delivery capability. In the long run, Parans has a very bright future. I hope that shareholders would continue to support us with great patience. Thanks!

VD-KOMMENTAR PERIODEN
Fortsatt Kinafokus
Bolaget har som kortsiktigt mål att snarast möjligt åstadkomma ett positivt kassaflöde, för att därigenom skapa förutsättningar för långsiktig utveckling och internationalisering. Därför prioriteras vår verksamhet i Kina då vi bedömer möjligheterna att generera betydande försäljning med goda marginaler genom framför allt våra IoT Street Lights som bäst där. Samtidigt kommer bolaget att reducera de operationella kostnaderna så mycket som möjligt.

Bolaget har under det andra kvartalet lagt betydande resurser på att bygga upp nödvändig förmåga i dotterbolaget i Kina. För att kunna hantera samtliga säljprojekt som nu pågår avseende framför allt gatubelysning (IoT Street Lights) så krävs att vi har egen förmåga att projektera och designa de specifika lösningar som krävs för att möta krav och önskemål från de kinesiska kunderna och deras stadsbyggnadsprojekt. Då flera av säljprojekten också innefattar en finansieringslösning för den lokala stadsdelen, som också är slutkund, så är detta också en del av den totala lösningen. Vi har tidigare berättat om denna helhetslösning som kallas EMC och står för Energy Management Contract.

I de säljprojekt som nu pågår med stor intensitet i Kina så har vi gjort testinstallationer hos två potentiella kunder och utvärdering av faktorer så som energiförbrukning och ljuskvalitet. Bilderna nedan är från en gata i Qingdao West Coast District där ni kan se Parans första gatubelysning installerad. Det är 50 lampor på en gatusträcka för test och utvärdering.

Fortsatt försäljning av SP4

Bolaget har under andra kvartalet sålt och levererat SP4-system till kunder i Sverige, USA, Tjeckien, Kina och Schweiz. Som en konsekvens av att bolaget prioriterat utveckling av den kinesiska verksamheten så har fokus på försäljning av SP4-system varit mot de befintliga partners och distributörer som bedöms ha den starkaste förmågan på lång sikt.

Arbetet med tunnelleveransen pågår för fullt och planen är att allt materiel skall ha skeppats till kunden i Holland under september månad.

Bolaget har också initierat ett utvecklingsprojekt med målet att ta fram nästa generation solljussystem baserat på fiberoptik med en kraftigt reducerad materialkostnad och ökad kommersiell attraktionskraft.

Omnotering på ny marknadsplats
Bolaget har som målsättning att så snart det är möjligt åter noteras på en marknadsplats. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för en framgångsrik noteringsprocess så har bolaget beslutat att ett viktigt första steg är att vi kan uppvisa en tydlig positiv trend i våra försäljningssiffror. Bolaget måste ha en period av stabilitet och tydlighet i sin informationsgivning. Därav att bolaget endast kommer kommunicera i bredare format under kvartalsrapporterna, men att sådana händelser som skulle definieras som uppenbart kurspåverkande också skall kommuniceras i samband att dessa sker. Bolaget måste återuppbygga marknadens förtroende och detta kan endast ske då ovan nämna målsättningar är uppnådda.

FINANSIELL ÖVERSIKT
Moderbolagets nettoomsättning ökade till 8 079 (1 716) KSEK och består av SP4-system till bland annat Tjeckien, Sverige, USA, Kina och Schweiz samt en första delleverans av fiberkabel till tunnelprojektet i Holland. Rörelseresultatet uppgår till -5 671 (- 3 802) KSEK och har bland annat påverkats av att större delen av kostnaderna för de ingående komponenterna till den stora tunnelordern har tagits men att intäkterna till tillhörande order främst kommer landa i tredje kvartalets resultat. Därutöver belastas resultatet av avskrivning på de patent och varumärken som övertogs från QPT i samband med investeringsavtalet. Tillgången skall generera intäkter i form av royalty- och licensavgifter från dotterbolaget (PLT) i Kina.

Från årsskiftet har moderbolagets finansiella tillgångar ökat till 10 487 (45) KSEK genom etablering av dotterbolag i Kina där aktiekapitalet uppgår till 20 322 KSEK. Av aktiekapitalet har hälften betalats in under april månad och andra hälften kommer att betalas in senast 2024.

Likvida medel har från årsskiftet minskat till 4 780 (15 586) KSEK och härrör främst från negativt kassaflöde från den löpande verksamheten.

Det nyetablerade dotterbolagets verksamhet har startat upp under andra kvartalet, och koncernens resultat och finansiella ställning har haft begränsad påverkan av dotterbolaget under andra kvartalet.

GRANSKNING
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

KOMMANDE RAPPORTER
Parans lämnar återkommande ekonomisk information 4 gånger per år. Nästa informationstillfälle är den 26 november 2021 då publicering sker av delårsrapport.

26 augusti 2021

Parans Solar Lighting AB (publ)
Styrelsen

Dokument & länkar