KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PARANS SOLAR LIGHTING AB (publ)

2021-11-23 08:30 CET Pressrelease

Dela:


Aktieägarna i Parans Solar Lighting AB (publ), org. nr 556628-0649 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas med enbart poströstning den 7 december 2021.

Styrelsen har i enlighet med vad som framkommer av bolagsordningen beslutat att bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) 7 kap 4a § ska genomföras med enbart poströstning före extra bolagsstämman. Detta innebär att bolagsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.             

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som vill delta på extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 29 november 2021, dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Information om poströstning” nedan så att poströsten är Parans tillhanda senast den 6 december 2021.

 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på bolagsstämman, låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 29 november 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 1 dec 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

INFORMATION OM POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt aktiebolagslagen (2005:551) 7 kap. 4a §. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.parans.com.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Parans Solar Lighting AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, Frölundagatan 118, 431 44 Mölndal eller med e-post till arsstamma@parans.com. Ifyllt formulär ska vara Parans tillhanda senast den 6 december 2021.

Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.parans.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordningen
  7. Val av revisorer
  8. Stämmans avslutande

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

 

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Föreslås att Anders Koritz väljs till ordförande på stämman.

 

Godkännande av röstlängd (punkt 3)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner röstlängden som upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken och utifrån de poströster som inkommit i vederbörlig ordning och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

 

Val av en eller två justeringsmän (punkt 4)

Föreslås att till justeringsman välja Harald Angström eller, vid dennes förhinder, en person som ordförande vid stämman anvisar. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

 

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad (punkt 5)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att den blivit behörigen sammankallad.

 

Godkännande av förslag till dagordning (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner förslaget till dagordning.

 

Val av revisorer (punkt 7)

Styrelsen föreslår revisionsbolaget Moore med Charlotta Billing som huvudansvarig revisor. Anledningen till byte av revisionsbolag är för att uppnå en reduktion av kostnaderna för revision.

 

 

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). En begäran om upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget med post på adress Parans Solar Lighting AB (publ), Frölundagatan 118, 431 44 Mölndal, eller med e-post till arsstamma@parans.com, senast tio dagar före extra bolagsstämma. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, genom att hålla dem tillgängliga i skriftlig form hos Bolaget senast fem dagar före extra bolagsstämman. Upplysningarna ska också inom samma tid skickas till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin postadress, samt hållas tillgängliga för aktieägarna på webbplatsen.

 

Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

 

*****

Mölndal i november 2021

Parans Solar Lighting AB (publ)

Styrelsen

 

 

 

 

 

För mer information kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB, anders.koritz@parans.com www.parans.com

 

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting finns på beQuoteds OTC-lista och har kontor i Mölndal.                           

 

Dokument & länkar