Delårsrapport januari - september 2021

2021-11-26 08:39 CET Pressrelease

Dela:


PARANS SOLAR LIGHTING AB (PUBL) 556628-0649


En bild som visar text, person, folksamling

Automatiskt genererad beskrivning

Koncernen - DET TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER TREDJE KVARTALET

 

kommentarer från styrelseordförande, dr. Fred sun

In the past quarter, the board of directors discussed, reviewed, and approved Parans’ development plans for the next two quarters, that is, on the one hand, focus on the market sales of PLT’s IoT LED street light energy-saving services in the Chinese market; on the other hand, it must significantly reduce PSL’s Operating expenses. At the same time, the company is also developing a new generation of low-cost, compact natural sunlight lighting system products for a wider range of customers. Parans has achieved good results in the above three directions. For the two IoT energy-saving management projects in Zibo City and Jihongtan sub-district, PLT has completed the preliminary road lighting site inspections, the preparation of energy-saving upgrade and replacement plans, energy-saving maintenance comparisons and audits, and the completion of commercial negotiations on contract terms with the government. Now it has reached the final statutory bidding stage. It is expected that the statutory bidding process will be completed during the fourth quarter and an IoT energy management service contract will be signed with the government. The total contract value of the two projects is about 30 million Chinese yuan. In view of the fact that the local government is busy most of the time with wave after wave of epidemics and has encountered the new business model of IoT energy management for the first time, it has caused the signing of the PLT two energy management project contracts to be seriously delayed. In addition, work to reduce PSL operating expenses is also proceeding in an orderly manner. A new generation of low-cost, compact natural sunlight system that PLT is responsible for is also under development. It is expected that the first prototype will be developed by the end of this year. Although our marketing plan has been delayed due to some objective reasons, we still believe that Paras will achieve good results in the Chinese market and Parans will have a very bright future. I hope that all shareholders will continue to support us patiently. Thanks!

VD-Kommentar perioden

Fortsatt Kinafokus

Parans har fortsatt att lägga betydande resurser på att bygga upp den kommersiella förmågan i Kina. Vi har idag en fullt utvecklad organisation med kompetenser inom samtliga nödvändiga områden. Stort fokus har legat på att driva och utveckla de olika säljprojekten inom IoT Streetlights. Affärsmodellen som fokuseras på kallar vi EMC, vilket står för Energy Management Contract. Innebörden är att vi i stället för att sälja strålkastare till gatubelysning och vid varje affär få en engångsintäkt, skriver vi ett 10–20-årigt avtal med kunden där vi delar på, redan i förväg överenskomna, besparingar i form av reducerade energikostnader och minskade underhållskostnader. Lönsamheten i denna affärsmodell är avsevärt bättre och vi säkerställer i varje EMC-affär en återkommande intäkt under många år framöver.

 

Bolaget har sedan sommaren 2021 arbetat med ett större antal säljprojekt med EMC som affärsmodell i Kina. Dessa säljprojekt har tagit betydligt längre tid att kontraktera än vad som förutspåtts. Skäl till förseningar är bland annat komplexitet i kontraktsupplägg och en generell tröghet i administrationen hos lokala myndigheter/städer orsakad av pandemin. Målsättningen är att bolaget skall ha slutfört förhandlingar och kontrakterat minst två kunder innan årsskiftet och att ett till två större projekt skall ha kontrakterats under första kvartalet 2022. Samtliga med EMC som affärsmodell.

 

 

Fortsatt försäljning av SP4 samt utveckling av konsumentversionen SP5

Bolaget har, förutom till den stora tunnelkunden i Holland, under tredje kvartalet levererat SP4-system till kunder i Sverige, USA och Slovakien.

 

I samband med flytt av SP4-produktionen till Kina så har arbetet också påbörjats med att bygga upp en ny leverantörsbas i Kina med målsättningen att kraftigt sänka kostnaderna för ingående komponenter till SP4-systemet. Vi bedömer det som nödvändigt att göra denna kostnadssänkning av SP4-systemet för att kunna sänka pris mot kund och därmed öka marknadens storlek då många potentiella kunder upplever dagens SP4 som alltför dyr.

 

Arbete pågår också i PLT med att utveckla en lågkostnadsversion avsedd för konsumentmarknaden. En SP5 som skall gå att montera både på väggfasad och på tak och som skall gå att köpa via större återförsäljare. SP5-systemet skall vara mindre avancerat och det kommer endast levereras i ett par standardlängder på fiberkablarna. Installation skall kunna ske utan specialutbildad Paranstekniker. Priset är inte satt ännu men målsättningen är att det skall upplevas som attraktivt och rimligt för konsumentledet. I ett första skede skall SP5-systemet säljas på den kinesiska marknaden för att senare erbjudas till övriga marknader. Målsättningen är att SP5-systemet skall vara klar för första leverans under första kvartalet 2022.

 

Kostnadsreduktion i moderbolaget samt flytt av produktion och utveckling till Kina

Efter att beslut tagits om att flytta produktion och utveckling till dotterbolaget (PLT) i Kina och därmed sänka de fasta kostnaderna i det svenska moderbolaget har implementeringen påbörjats och åtgärderna kommer vara fullt realiserade i slutet av första kvartalet 2022.

 

Det innebär bland annat att personalstyrkan minskas och ett minimum av individer kommer vara kvar i det svenska bolaget, vilket dock kommer att ha kvar förmåga till försäljning, installation och kundservice. Planen är att åter bygga upp den svenska organisationen när vi är kassaflödespositiva och då fokusera på att sälja bolagets samtliga produkter på den internationella marknaden.

 

Bolaget har också outsourcat ekonomifunktionen med målsättningen att göra ekonomiadministrationen mer kostnadseffektiv med möjlighet att kontinuerligt kunna anpassa resursinsatsen efter verksamhetens behov.

 

Parans styrelse tog i november beslutet att byta ut bolagets nuvarande revisorer (KPMG) med målsättningen att reducera revisionskostnaderna. Efter genomförd upphandling tog styrelsen beslutet att anlita Moore revisorer för koncernens revision. Beslutet skall slutligt fastställas i kommande extrastämma.

 

Omnotering på ny marknadsplats

Bolaget har fortsatt som målsättning att så snart det är möjligt åter noteras på en marknadsplats. Vi återupprepar att en grundförutsättning är att bolaget först kan uppvisa en tydlig uppåtgående trend i sin kommersiella utveckling. När detta skett kommer en ny noteringsprocess att starta.

 

MODERBOLAGET - finansiell översikt

Moderbolagets intäkter ökade till och med tredje kvartalet till 20 659 (1 718) KSEK, och består av SP4-system till bland annat Holland, USA, Sverige och Slovakien. Rörelseresultatet för moderbolaget för tredje kvartalet uppgår till 2 090 (-3 864) och till och med tredje kvartalet –8 329 (-11 329) KSEK.

 

Därutöver belastas resultatet av avskrivning på de patent och varumärken som övertogs från QPT i samband med investeringsavtalet. Tillgången skall generera intäkter i form av royalty- och licensavgifter från dotterbolaget (PLT) i Kina.

 

Från årsskiftet har moderbolagets finansiella tillgångar ökat till 10 487 KSEK genom etablering av dotterbolag i Kina där aktiekapitalet uppgår till 20 322 KSEK. Av aktiekapitalet har hälften betalats in under april månad 2021 och andra hälften kommer att betalas in senast 2024.

Likvida medel har från årsskiftet minskat till 1 853 (9 871) KSEK och härrör främst från negativt kassaflöde från den löpande verksamheten. Efter periodens utgång har en större kundinbetalning gjorts vilket påverkar kassan positivt.

Granskning

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporter

Parans lämnar återkommande ekonomisk information 4 gånger per år. Nästa informationstillfälle är den 25 februari 2022 då publicering sker av helårsrapport.

 

 

 

26 november 2021

 

Parans Solar Lighting AB (publ)

Styrelsen

 

 


 

 

En bild som visar bord

Automatiskt genererad beskrivning

 

En bild som visar bord

Automatiskt genererad beskrivning

Dokument & länkar