Kommuniké från årsstämma den 30 juni 2022

2022-06-30 14:14 CET Pressrelease

Dela:


Parans Solar Lighting AB (publ), 556628-0649, höll årsstämma idag den 30 juni 2022

Aktieägare som företrädde 42,4% av det totala antalet aktier deltog i stämman.

Vid årsstämman fastställdes Bolagets framlagda resultat- och balansräkning. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 att resultatet ska avräknas mot överkursfonden och balanseras i ny räkning.

Styrelsen och de verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade att årligt styrelsearvode om 86 400 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och att styrelsearvode om 57 600 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter.

Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Xiqing (Fred) Sun, Maggie Mei Jie och Fredrik Mårtensson samt nyvälja Yazhou Ruan som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma avhållits. Xiqing (Fred) Sun omvaldes som styrelsens ordförande. Till revisor omvaldes revisionsbyrån Moore KLN AB som meddelat att Charlotta Billing kommer att vara huvudansvarig revisor.

Det noterades att samtliga beslut var enhälliga.

Styrelsen

Parans Solar Lighting AB (publ)

Dokument & länkar